فهرست مندرجات کتاب آناتومی و فیزیولوژی حیوانات مزرعه

فهرست مندرجات کتاب آناتومی و فیزیولوژی حیوانات مزرعه

آناتومی و فیزیولوژی حیوانات مزرعه: در اینجا فهرست مندرجات این کتاب آمده است:

فصل 1: مقدمه ای بر آناتومی و فیزیولوژی

 • نامگذاری تشریحی، اصطلاحات جهت یابی، و مقاطع برش
 • آناتومی میکروسکوپی: سلول ها و بافت های حیوانی
 • بافت اپیتلیال
 • بافت همبند
 • بافت عضلانی
 • بافت عصبی
 • طرح کلی بدن حیوانات

فصل 2: آناتومی و فیزیولوژی سلول

 • خواص حیات
 • ترکیب شیمیایی سلول
 • آب
 • پروتئین
 • لیپیدها
 • کربوهیدرات
 • مواد معدنی
 • اسیدها، بازها و pH
 • مطالعه میکروسکوپی سلول
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ الکترونی
 • غشای سلولی
 • ساختار غشاء
 • تماس و چسبندگی بین سلولی
 • انتقال از طریق غشای سلولی
 • انتشار ساده و تسهیل شده
 • اسمزی
 • انتقال فعال
 • پتانسیل غشاء و سلول های تحریک پذیر
 • پتانسیل استراحت غشاء
 • سلول های تحریک پذیر و پتانسیل عمل
 • گیرنده های غشایی و سیگنال دهی داخل سلولی
 • سیتوپلاسم و اندامکهای سیتوپلاسمی
 • سیتوپلاسم
 • دستگاه گلژی
 • شبکه آندوپلاسمی و ریبوزوم
 • میتوکندری
 • لیزوزوم
 • سایر ساختارها
 • هسته
 • ساختار هسته
 • DNA و تکثیر DNA
 • RNA: رونویسی و ترجمه
 • بیوتکنولوژی
 • تقسیم سلولی
 • میتوز
 • میوز
 • تنظیم رشد و تکثیر سلولی

فصل سوم: جنین شناسی

 • شکل گیری لایه های جوانه
 • اصول تمایز
 • عصبی شدن
 • تمایز مزودرمی
 • تراتوژنز

فصل 4: سیستم اسکلتی

 • عملکرد استخوان ها
 • اصطلاحات
 • طبقه بندی استخوان ها بر اساس ظاهر کلان
 • اسکلت محوری
 • جمجمه
 • ستون مهره
 • جناغ و دنده
 • اسکلت زائده ای
 • اندام های سینه ای
 • اندام های لگنی

فصل 5: آناتومی میکروسکوپی و رشد و تکامل استخوان

 • آناتومی میکروسکوپی و تشکیل استخوان
 • استخوانی شدن
 • استخوان شدن آندوکندرال (داخل غضروفی)
 • استخوان شدن داخل غشایی
 • فیزیولوژی استخوان
 • مکانیک استخوان و بازسازی
 • کلسیم استخوان
 • شکستگی و ترمیم شکستگی استخوان
 • سایر اختلالات پاتولوژیک

فصل 6 مفاصل

 • طبقه بندی مفاصل
 • مفاصل فیبری
 • مفاصل غضروفی
 • مفاصل سینوویال
 • سایر ساختارهای سینوویال
 • حرکات مفاصل
 • انواع مفاصل سینوویال
 • مفاصل اسکلت محوری
 • مفاصل اسکلت زائده ای
 • مفاصل اندام سینه ای
 • مفاصل اندام لگنی
 • آسیب شناسی مفاصل و ساختارهای مربوطه

فصل 7 آناتومی سیستم عضلانی

 • نامگذاری آناتومیک عضلات
 • انواع بافت عضلانی
 • سازمان عضلات اسکلتی
 • اتصالات عضلانی
 • گروه بندی عملکردی عضلات
 • ساختار سینوویال
 • عضلات اندام سینه ای
 • عضلات بیرونی اندام سینه ای
 • عضلات عمل کننده روی مفصل شانه
 • عضلات عمل کننده روی آرنج
 • عضلات عمل کننده روی اندام دیستال
 • عضلات اندام لگنی
 • عضلات عمل کننده روی مفصل ران
 • عضلات عمل کننده روی استیفل (زانو)
 • عضلات عمل کننده روی هاک (مچ)
 • عضلات عمل کننده بر روی انگشت
 • عضلات سر
 • عضلات جویدن
 • عضلات صورت
 • سایر عضلات سر
 • عضلات تنه و گردن
 • اکستنسورهای ستون مهره ای
 • فلکسورهای ستون مهره ای
 • عضلات شکم
 • عضلات تنفسی

فصل 8: پای اسب و دستگاه توقف انفعالی

 • ساختمان پا
 • استخوان ها و غضروف ها
 • بافت های کورنیفیه شده
 • تاندون
 • رباط
 • ساختارهای سینوویال
 • کارکردها
 • ضربه خوردگی و ذخیره انرژی
 • دستگاه ایستادن
 • اندام سینه ای
 • اندام لگنی

فصل 9: آناتومی و فیزیولوژی میکروسکوپی عضله

 • عضله اسکلتی
 • ساختار
 • تهییج، انقباض و شل شدگی
 • قدرت انقباض
 • داروهای موثر بر عملکرد عضلات اسکلتی
 • انواع انقباض عضلانی
 • عضله صاف
 • ساختار
 • استرس-شل شدن
 • انقباض و شل شدن
 • نقش و منابع کلسیم
 • پتانسیل های عمل و امواج آهسته
 • عصب خودکار
 • عضله قلب
 • تهییج و انقباض
 • هیپرتروفی قلبی

فصل 10: آناتومی سیستم عصبی

 • نوروآناتومی میکروسکوپی
 • جنین شناسی
 • سیستم عصبی مرکزی
 • مغز
 • مننژ
 • نخاع
 • سیستم عصبی محیطی
 • اعصاب نخاعی
 • اعصاب جمجمه ای
 • سیستم عصبی خودکار
 • سیستم عصبی سمپاتیک
 • سیستم عصبی پاراسمپاتیک
 • سیستم عصبی روده

فصل 11: فیزیولوژی سیستم عصبی

 • نواحی کارکردی نورون
 • فیزیولوژی تکانه عصبی
 • سرعت هدایت و میلیناسیون
 • انتقال سیناپتیک
 • ناقل های عصبی
 • کنترل عصبی عضله اسکلتی
 • رفلکس های مربوط به انقباض ماهیچه های اسکلتی
 • حرکات ارادی
 • فیزیولوژی سیستم عصبی خودمختار
 • تنظیم فعالیت سیستم عصبی خودمختار
 • ناقل های عصبی خودمختار و گیرنده های آنها
 • بازسازی و ترمیم در سیستم عصبی

فصل 12: اندام های حسی

 • گیرنده های حسی
 • حس جسمی
 • درد
 • حس عمقی
 • لمس
 • احساسات احشایی
 • حواس شیمیایی
 • چشایی
 • بویایی
 • شنوایی و تعادل
 • گوش خارجی
 • گوش میانی
 • گوش داخلی
 • فیزیولوژی شنوایی
 • مکانیسم تعادل
 • بینایی
 • آدنکس چشمی
 • حدقه چشم
 • عدسی چشم
 • میدان دید و مسیر نور
 • مسیرهای بینایی مغز

فصل 13: آندوکرینولوژی

 • هورمون ها و گیرنده های آنها
 • دسته شیمیایی هورمون ها
 • ایکوزانوئید
 • گیرنده های هورمون
 • اثرات سلولی پپتید
 • هورمون
 • اثرات سلولی هورمون های استروئیدی و تیروئیدی
 • تنظیم بازخورد منفی و مثبت
 • محور هیپوتالاموهیپوفیز
 • هورمون های نوروهیپوفیز
 • هورمون های آدنوهیپوفیز
 • هورمون رشد
 • هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک
 • هورمون محرک تیروئید
 • سایر غدد درون ریز
 • غدد پاراتیروئید
 • جزایر پانکراس
 • اپی فیز (غده صنوبری)

فصل 14: پوشش

 • پوشش
 • پوست
 • اپیدرم
 • درم
 • هیپودرم
 • آدنکس پوست
 • مو
 • غدد
 • اپیدرم اصلاح شده
 • سم
 • شاخ
 • پنجه شبنم
 • شاه بلوط و ارگوت
 • رنگ کت در اسب
 • پشم

فصل 15: خون و سایر مایعات بدن

 • خون
 • عناصر تشکیل شده از خون و خونسازی
 • گلبول های قرمز
 • پلاکت
 • لکوسیت
 • پلاسما و سرم
 • PH خون
 • هموستاز و انعقاد
 • پلاکت ها و اندوتلیوم
 • مسیرهای انعقادی درونی و بیرونی
 • لنف
 • مایعات سروز

فصل 16: دفاع بدن و سیستم ایمنی

 • دفاع غیر اختصاصی
 • پاسخ ایمنی خاص
 • لنفوسیت های B
 • ایمونوگلوبولین
 • سلول های T و ایمنی سلولی
 • منشاء، تشکیل و اسکان لنفوسیت
 • ایمنی فعال و انفعالی
 • مراقبه ایمونولوژیک
 • سیستم لنفاوی
 • عروق لنفاوی
 • غدد لنفاوی
 • طحال
 • تیموس
 • لوزه ها

فصل 17: آناتومی سیستم قلبی عروقی

 • قلب
 • پریکارد
 • آناتومی قلب
 • عروق
 • عروق خونی
 • عروق لنفاوی
 • گردش ریوی
 • گردش سیستمیک
 • آئورت
 • توزیع شریانی به سر
 • توزیع شریانی به اندام سینه ای
 • توزیع شریانی به اندام لگنی
 • ورید
 • اجوف جمجمه ای
 • اجوف دمی
 • سیستم پورتال
 • گردش خون جنینی

فصل 18: فیزیولوژی قلب و عروق

 • طراحی و عملکرد پایه سیستم قلبی عروقی
 • سیکل قلبی
 • سیستول
 • دیاستول
 • صدای قلب و مورمور
 • تصویربرداری از قلب
 • فعالیت الکتریکی قلب
 • گره سینوسی دهلیزی و ضربان قلب
 • گره دهلیزی و سایر سلول های رسانای تخصصی در قلب
 • الکتروکاردیوگرافی و آریتمی
 • برونده قلبی و تنظیم آن
 • پر شدگی بطن و حجم ضربه ای
 • قدرت انقباضی قلب و حجم ضربه ای
 • ساختار و عملکرد رگ های خونی
 • ساختار میکروسکوپی عروق خونی
 • عملکرد رگ های خونی
 • تنظیم فشار خون شریانی و حجم خون
 • رفلکس های عصبی
 • عوامل هورمونی
 • عوامل پاراکرین
 • عملکرد قلب و عروق در حین ورزش و هیپوولمی

فصل 19 سیستم تنفسی

 • دستگاه تنفسی فوقانی
 • بینی
 • سینوس های پارانازال
 • حلق
 • حنجره
 • نای و برونش
 • توراکس
 • ریه
 • پلور
 • فیزیولوژی تنفس
 • تهویه
 • تبادل گازی
 • انتقال گاز در خون
 • کنترل تهویه

فصل 20: آناتومی دستگاه گوارش

 • سازمان سیستم گوارش
 • دهان
 • دندان
 • زبان
 • حلق
 • لوزه ها
 • مری
 • معده ساده
 • معده نشخوار کننده
 • رتیکولوم نشخوار
 • عماسم
 • شیردان
 • روده کوچک
 • روده بزرگ
 • نشخوارکنندگان
 • خوک
 • اسب
 • ویژگی های صفاقی
 • اندام های کمکی گوارشی
 • غدد بزاقی
 • پانکراس
 • کبد

فصل ۲۱: فیزیولوژی گوارش

 • فیزیولوژی پیش معده
 • چرا و جویدن
 • بزاق و غدد بزاقی
 • بلع
 • شکم نشخوار کننده
 • هضم تخمیری
 • حرکت پیش معده
 • شیار رتیکولار یا ازوفاگال
 • اوماسوم
 • فیزیولوژی معده
 • غدد و ترشحات معده
 • حرکت معده
 • فیزیولوژی روده کوچک، پانکراس اگزوکرین و کبد
 • ترشحات و تحرک روده کوچک
 • پانکراس اگزوکرین
 • عملکرد گوارشی کبد و ترشح صفرا
 • جذب مواد مغذی در روده کوچک
 • فیزیولوژی سکوم و کولون
 • سکوم و کولون اسب
 • رکتوم و مدفوع
 • کنترل نورواندوکرین تغذیه

فصل 22: تغذیه و متابولیسم

 • تغذیه
 • متابولیسم
 • حالت جذبی: آنابولیسم
 • حالت پس از جذب: کاتابولیسم
 • نیازهای انرژی در طول تمرین
 • گلوکز خون در نشخوارکنندگان
 • کتوز

فصل 23: سیستم ادراری

 • آناتومی کلیه
 • تامین خون و اعصاب
 • حالب، مثانه و مجرای ادرار
 • میکچوریشن
 • مروری بر عملکرد و بافت شناسی کلیه ها
 • فیلتراسیون گلومرولی
 • انتقال لوله پروگزیمال
 • غلظت و رقت ادرار: نقش حلقه هنله و انتقال مجرای جمع آوری
 • بازجذب کلرید سدیم و آب توسط حلقه هنل
 • انتقال مجرای جمع آوری و هورمون آنتی دیورتیک
 • تنظیم اسمزی آنتی دیورتیک هورمون
 • پولیوریا و پلی دیپسی
 • سدیم، پتاسیم و آلدوسترون
 • اسیدی شدن ادرار
 • تنظیم تعادل اسید و باز
 • بافرهای خارج سلولی و درون سلولی
 • طبقه بندی آلکالوز و اسیدوز و جبران

فصل 24: آناتومی دستگاه تناسلی نر

 • بیضه
 • اپیدیدیم
 • مجرای دفران
 • اسکروتوم
 • کانال اینگوینال
 • نزول بیضه
 • اخته کردن
 • قطعات فرعی غدد جنسی
 • آمپول
 • غدد وزیکولار
 • غده پروستات
 • غدد بولبورترال
 • آلت تناسلی
 • پره پوس
 • عضلات دستگاه تناسلی نر
 • تامین خون و اعصاب اندام تناسلی نر

فصل 25: فیزیولوژی تولید مثل نر

 • لوله های منی ساز و اسپرماتوژنز
 • لوله های منی ساز
 • سلول های زایا و اسپرماتوژنز
 • مورفولوژی اسپرم و اسپرماتوژنز
 • نرخ و زمان اسپرماتوژنز
 • اپیدیدیم
 • منی و فناوری منی
 • هورمون های تولید مثل مردانه
 • تنظیم درون ریز عملکرد بیضه
 • تستوسترون و اثرات آن
 • نعوظ و انزال

فصل 26: آناتومی دستگاه تناسلی ماده

 • تخمدان
 • لوله های زهدان
 • زهدان
 • واژن
 • دهلیز و ولوا
 • تامین خون و اعصاب دستگاه تناسلی ماده

فصل 27: چرخه تخمدان و فحلی

 • تخمک زایی
 • فولیکول های ثانویه
 • هورمون ها و رشد فولیکولی
 • تخمک گذاری
 • افزایش هورمون لوتئینیزه کننده
 • تخمک گذاری خود به خود و رفلکسی
 • انتقال فصلی
 • جسم زرد
 • مراحل چرخه فحلی
 • پروستروس
 • استروس
 • متستروس
 • دی استروس و آنستروس
 • بلوغ
 • مشخصات چرخه های منتخب فحلی
 • مادیان
 • گاو
 • میش
 • خوک

فصل 28: آبستنی و وضع حمل

 • لقاح
 • انتقال و زنده ماندن اسپرم
 • گامت فیوژن و رشد جنینی اولیه
 • لانه گزینی و کاشت
 • هورمون های بارداری
 • پروژسترون
 • گنادوتروپین کوریونی اسب
 • ریلکسین
 • تشخیص آبستنی
 • زایمان
 • اواخر بارداری
 • شروع زایمان
 • اکسی توسین
 • نمای جنین و خروج
 • دیستوشی

فصل 29: آناتومی و فیزیولوژی غدد پستانی

 • غدد پستانی گاو
 • دستگاه تعلیقی
 • تامین خون
 • عروق لنفاوی
 • آناتومی میکروسکوپی غده پستانی
 • غدد پستانی گوسفند و بز
 • غدد پستانی خوک
 • غدد پستانی اسب
 • فیزیولوژی شیردهی
 • ترکیب شیر
 • ترشح شیر
 • لاکتوژنز
 • گالاکتوژنز
 • خروج یا ریزش شیر
 • آغوز
 • قطع شیردهی

فصل 30: طیور

 • پوشش
 • طراحی بدنه
 • اسکلت و استخوان
 • ماهیچه سازی
 • دستگاه گوارش
 • دستگاه تنفسی
 • تهویه و تبادل گاز
 • سیستم قلبی عروقی
 • سیستم لنفاوی
 • سیستم ادراری
 • سیستم تولید مثل ماده
 • تشکیل و تخم گذاری تخم
 • سیستم تولید مثل نر
 • کروموزوم های جنسی
 • تولید مثل و دوره های نوری
 • پیوست: اختصارات