درس آمار زیستی 1

درس آمار زیستی 1 دامپزشکی

ترجمه کتاب آمار زیستی دامپزشکی

درس آمار زیستی 1

درس آمار زیستی 1 (به انگلیسی: Biostatistics 1) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 5/1 واحد نظری و 5/0 واحد عملی (در مجموع 2 واحد) و به مدت 24 ساعت کلاس نظری و 16 ساعت عملی (در مجموع 40 ساعت) عرضه می شود. واحد آمار زیستی 1 الزامی بوده و درس پیش نیاز ندارد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب آمار زیستی دامپزشکی

اهداف درس آمار زیستی 1

در این واحد درسی، آمار زیستی 1 برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با آمار و روش های آماری آنالیز داده های بدست آمده در تحقیقات علوم زیستی.

سرفصل درس آمار زیستی 1

نظری

 • روش های جمع آوری، ثبت، خلاصه سازی و ارائه داده ها
 • شناخت انواع متغیرها (اسمی، رتبه ای، فاصله ای ، نسبتی، گسسته، پیوسته، وابسته، مستقل)
 • آشنایی با شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی
 • مبانی و کاربردهای احتمالات
 • آشنایی با توزیع های مهم آماری مانند توزیع دوجمله ای، پواسن، نرمال
 • سرشماری و نمونه گیری
 • برآورد و حدود اطمینان
 • انواع فرضیه و آزمون فرضیه
 • آشنایی با p-value
 • شناخت و کاربرد انواع آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک مانند آزمون:
  • آنالیز واریانس و آزمونهای تعقیبی
  • آنالیز همبستگی
  • آزمون مربع کای و فیشر

عملی

آشنایی با نرم افزار EXCEL.

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس آمار زیستی 1 دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس بافت شناسی 2 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد بافت شناسی 2 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

برای تدریس و ارزشیابی درس بافت شناسی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود:

 1. محمد کاظم، ملک افضلی حسین، نهاپتیان وارتگس. روش های آماری و شاخص های بهداشتی. چاپ پانزدهم. نشر سلمان 1392
 2. آیت الهی محمد تقی. اصول و روش های آمار زیستی. چاپ پانزدهم. انتشارات امیر کبیر 1393
 1. Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 8th Boston, USA: Cengage Learning, 2021.
 2. Petrie A, Watson P. Statistics for veterinary and animal sciences. 3rd USA: Wiley-Blackwell, 2013.
 3. Samuels ML, Witmer JA, Schaffner AA. Statistics for the life sciences. 5th London, UK: Pearson Education Limited, 2016.

منابع پیشنهادی برای درس آمار زیستی

 1. Larson, Ron. Elementary statistics. 8th edition, London: Pearson Education, 2023.
 2. Schwabish, Jonathan. Data Visualization in Excel: A Guide for Beginners, Intermediates, and Wonks. Boca Raton: CRC Press, 2023.
 3. Rumsey, Deborah J. Statistics: All-in-One for Dummies. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2022.
 4. 7- Narayana, D., Ranjan, S., & Tyagi, N. Basic Computational Techniques for Data Analysis: An Exploration in MS Excel, 2nd edition, New Delhi: Routledge India, 2023.
 5. Kevin, Pitch. Excel Guide for Success: Transform Your Work with Microsoft Excel, Unleash Formulas, Functions, and Charts to Optimize Tasks and Surpass Expectations, 2nd edition, New York: Independently published, 2023.
 6. Vu, Julie., Harrington, David. Introductory Statistics for the Life and Biomedical Sciences. United States: OpenIntro, Incorporated, 2020.
 7. Michael McDonald. 200+ Excel Formulas and Functions: The go-to-guide to master Microsoft Excel's many capabilities (English Edition), Berlin: BPB Publications, 2023.
 8. Sahu, Pradip Kumar. Applied statistics for agriculture, veterinary, fishery, dairy and allied fields, India: Springer India, 2016.
 9. Kyle McAnthony. EXCEL 2023: An Illustrated Step-by-Step Guide for Beginners, New York: Independently published, 2023.
 10. Kronthaler, Franz. Statistics applied with excel: data analysis is (not) an art, Berlin: Springer Nature, 2023.
 11. Hassouna, Ahmed. Statistics for Clinicians: How Much Should a Doctor Know?, Switzerland: Springer Nature, 2023.
 12. Owen, Andrew. Statistics for Clinicians. Switzerland: Springer Nature, 2023.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *