درس اصول اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب اصول اپیدمیولوژی دامپزشکی

ترجمه کتاب اپیدمیولوژی دامپزشکی

درس اصول اپیدمیولوژی

درس اپیدمیولوژی (به انگلیسی: Principles of Epidemiology) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس نظری عرضه می شود. واحد اپیدمیولوژی الزامی بوده و دروس پیش نیاز آن شامل آمار زیستی، باکتری شناسی اختصاصی و بیماری͏ها، ویروس شناسی و بیماری͏ها، قارچ شناسی و بیماری͏ها، انگل شناسی و بیماری͏ها می باشد.

ثبت سفارش ترجمه کتاب اپیدمیولوژی دامپزشکی

اهداف درس اصول اپیدمیولوژی

در این واحد درسی، اپیدمیولوژی برای دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی تدریس می شود. اهداف این درس عبارتست از: آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی و نقش آن در مبارزه، کنترل و ریشه͏کنی بیماریهای دامی و ارتقای بهداشت جامعه.

سرفصل درس اصول اپیدمیولوژی

 • تعریف، هدف و کاربردهای اپیدمیولوژی
 • اجزای علم اپیدمیولوژی
 • روش های جمع آوری و مدیریت داده ها
 • الگوهای وقوع بیماری͏ها، نسبت͏ها، تناسب͏ها و میزان͏ها
 • توصیف وقوع بیماریها (شیوع، بروز و ...)
 • آزمونهای تشخیصی و نحوه ارزیابی آنها (حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و ضریب توافق کاپا)
 • عوامل تعیین کننده بیماریها (عوامل مربوط به میزبان، عامل عفونی و محیط)
 • علیت، انواع متغیرها و روشهای رسیدن به فرضیه علیتی
 • انواع خطاها (شانس، تورش، مخدوشگرها)
 • انواع مطالعات اپیدمیولوژیک (کاربرد و نقاط قوت و ضعف آنها)
 • خطر نسبی، خطر منتسب، نسبت شانس و ...
 • اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی (انتقال و ماندگاری عفونت، انواع میزبان ها، انواع حامل، ناقل، مخزن و ...)
 • مطالعه طغیان بیماری و آشنایی با اپیدمیولوژی میدانی (Field Epidemiology)
 • پایش و مراقبت بیماری
 • اصول پیشگیری و ریشه͏کنی بیماری͏ها
 • نقش اکولوژی و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر بیماری͏ها
 • دامپزشکی مبتنی بر شواهد

ثبت سفارش چاپ کتاب دامپزشکی

منابع درس اصول اپیدمیولوژی دکتری عمومی دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس اصول اپیدمیولوژی دامپزشکی که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع واحد درسی اصول اپیدمیولوژی روی لینک مربوطه کلیک کنید:

منابع معرفی شده در کوریکولوم

 1. صباغیان حسین، هلاکویی نایینی. اپیدمیولوژی. چاپ اول. انتشارات گپ 1394.
 2. ملک͏افضلی حسین، مجدزاده سید رضا، فتوحی اکبر و همکاران. روش͏شناسی پژوهش͏های کاربردی در علوم پزشکی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383.
 3. یاوری پروین. مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران: جلد نخست- بیماریهای واگیر. چاپ سوم. انتشارات گپ 1396.
 1. Thrusfield Michael, Christley Robert. "Veterinary epidemiology", 4th edition, USA: Blackwell Science, 2018.
 2. Ronald D. Smith. "Veterinary Clinical Epidemiology: From Patient to Population", 4th edition, USA: Taylor & Francis, 2020.
 3. Sergeant Evan, Perkins Nigel. "Epidemiology for Field Veterinarians: An Introduction", 1st edition, UK: CAB International, 2015.

منابع پیشنهادی برای درس اصول اپیدمیولوژی

 1. Stewart, Antony. "Basic statistics and epidemiology: a practical guide", 5th edition, CRC Press, 2022.
 2. Aschengrau, A., and G. R. Seage. "Essentials Epidemiology in Public Health", 4th edition, Burlington, MA: Jones and Bartlett Learning, 2020.
 3. Parfrey, Patrick S., and Brendan Barrett. "Clinical Epidemiology: Practice and Methods",3rd edition, New York: Humana, 2021.
 4. Amal K. Mitra. "Epidemiology For Dummies", Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2023.
 5. Urdes, Laura, Walster, Christopher, Tepper, Julius. "Pathology and epidemiology of aquatic animal diseases for practitioners", Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2023.
 6. Narayan, Krishna Gopal, Dharmendra Kumar Sinha, and Dhirendra Kumar Singh. "Veterinary Public Health" In Veterinary Public Health & Epidemiology: Veterinary Public Health-Epidemiology-Zoonosis-One Health, Singapore: Springer Nature Singapore, 2023.
 7. Ledder, Glenn. "Mathematical Modeling for Epidemiology and Ecology", 1st edition, Springer Nature, 2023.
 8. Newman, Thomas B., and Michael A. Kohn. "Evidence-based diagnosis: an introduction to clinical epidemiology", Cambridge University Press, 2020.
 9. David D Celentano, Moyses Szklo. "Gordis Epidemiology", e-book, 6th edition, Elsevier Health Sciences, 2018.

سایر منابع پیشنهادی

 1. Szklo, Moyses, and F. Javier Nieto. "Epidemiology: beyond the basics", 4th edition, Jones & Bartlett Publishers, 2019.
 2. Schneider, Dona, and David E. Lilienfeld. "Lilienfeld's foundations of epidemiology", 4th edition, Oxford University Press, 2015.
 3. Machin, David, Michael J. Campbell, Say Beng Tan, and Sze Huey Tan. "Sample sizes for clinical, laboratory and epidemiology studies", 4th edition, John Wiley & Sons, 2018.
 4. Weber, David, and Tom Talbot. "Mayhall’s hospital epidemiology and infection prevention", 5th edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2020.
 5. Timothy L. Lash, Tyler J. VanderWeele, Sebastien Haneuse and Kenneth J. Rothman. "Modern epidemiology", 4th edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2021.
 6. Friis, Robert H., and Thomas Sellers. "Epidemiology for public health practice", 6th edition, Jones & Bartlett Learning, 2021.
 7. Chasan-Taber, Lisa. "Writing Grant Proposals in Epidemiology, Preventive Medicine, and Biostatistics", 2nd edition, CRC Press, 2022.
 8. Merrill, Ray M. "Introduction to epidemiology", 8th edition, Jones & Bartlett Learning, 2021.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *