درس بیوشیمی 1

هنر ترجمه کتاب دامپزشکی

درس بیوشیمی 1

درس بیوشیمی (به انگلیسی: Biochemistry) یکی از واحدهای اختصاصی دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس تخصصی عرضه می شود.

هدف از درس بیوشیمی 1 آشنایی دانشجویان دامپزشکی با اساس ملکولی حیات، ساختار قندها، چربی ها، ترکیبات نیتروژن دار شامل پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی بیوشیمی دامپزشکی

سرفصل

کلیاتی در مورد مولکول های زیستی

تعریف بیوشیمی و عنصر دخیل در ساختارهای زیستی، گروهای عاملی، نیروهای لازم برای تشکیل ملکول های زیستی

آب

آب، ساختمان ملکول آب، حل شدن مواد در آب، یونیزه شدن آب، pH، اسیدها و بازهای ضعیف، سیستم های بافری

کربوهیدراتها

اهمیت بیولوژیکی کربوهیدراتها، طبقه بندی، مونوساکاریدها، دی ساکاریدها، الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها، انواع پلی ساکاریدها، هموپلی‌ساکاریدها، هتروپلی ساکاریدها، گلیکوزآمینوگلیکآنها، پروتئوگلیکآنها

اسیدهای آمینه و پروتئین ها

اسیدهای آمینه ، طبقه بندی اسیدهای آمینه، pH، ایزوالکتریک (pI یا pHi)، پپتیدها و پروتئین ها، انواع ساختار پروتئین ها شامل ساختار اول، دوم، سوم و چهارم، طبقه بندی پروتئین ها، ساختار و عملکرد میوگلوبین و هموگلوبین

آنزیم ها

اهمیت بیولوژیکی آنزیم‌ها، نامگذاری آنزیم‌ها، ساختار پروتئینی آنزیم‌ها، جایگاه فعال، سینتیک آنزیمی، مهار آنزیمی، آنزیم‌های تنظیمی، ایزوزیم‌ها، فعالیت و واحدهای آنزیمی، تاثیر شرایط مختلف روی فعالیت آنزیم ها، هولوآنزیم، ویتامین ها، کوفاکتور و کوآنزیم ها

لیپیدها

اهمیت زیست شناختی لیپیدها، طبقه بندی لیپیدها، اسیدهای چرب، لیپیدهای مرکب، انواع فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها، داروهای ضدالتهاب، لیپیدهای ساده ، استروئیدها، لیپوپروتئین ها، غشاء سلول، اهمیت غشاء سلول، اجزا سازنده غشاء

اسیدهای نوکلئیک

اهمیت اسیدهای نوکلئیک، واحدهای تشکیل دهنده اسیدهای نوکلئیک، ساختار و انواع نوکلئوتیدها، هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک به وسیله اسیدها و بازها، هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک توسط آنزیم ها، انواع DNA، RNA، دناتوره شدن مولکول های DNA، RNA دو رشته‌ای

منابع درس بیوشیمی 1 دکتری دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس بیوشیمی 1 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه های بروز و جدید کتب منبع درس بیوشیمی 1 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

  1. Devlin TM. Textbook of biochemistry: With clinical correlations. USA: John Wiley & Sons 2011 (2014).
  2. Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. London, UK: Macmillan Higher Education 2017 (2021).
  3. Rodwell VW, Weil PA, Botham KM, et al. Harper's illustrated biochemistry. 31st ed. New York, USA: McGraw-Hill 2018 (2023).
  4. Ferrier DR. Lippincott illustrated reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer, 2017 (2022).

ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی بیوشیمی دامپزشکی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *