درس بیوشیمی 2

هفت تکنیک تسهیل ترجمه کتاب دامپزشکی

ترجمه کتاب بیوشیمی دامپزشکی

درس بیوشیمی 2

درس بیوشیمی (به انگلیسی: Biochemistry) یکی از واحدهای اختصاصی رشته دامپزشکی است. این درس به صورت 3 واحد نظری و به مدت 48 ساعت کلاس تخصصی عرضه می شود.

هدف از درس بیوشیمی 2 آشنایی دانشجویان دکتری عمومی دامپزشکی با درک متابولیسم و تغییر و تبدیل ملکول های زیستی به یکدیگر و عواقب اختلال آنها می باشد.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دامپزشکی فارسی به انگلیسی

سرفصل

بیوانرژیتیک

سیستم و محیط، اصول ترمودینامیک، انرژی آزاد، محاسبه تغییرات انرژی آزاد استاندارد چند واکنش متوالی، اکسیداسیون بیولوژیک، آنزیمهای دخیل در اکسیداسیون و احیاء

متابولیسم کربوهیدراتها

متابولیسم، گوارش کربوهیدرات، گلیکولیز (مسیر امبدن – میرهوف)، سرنوشت های پیروات، سرنوشت های استیلکوآنزیم A، ورود سایر قندها به مسیر گلیکولیز، گلوکونئوژنز، چرخة سوبسترایی (چرخة بیهوده)، شنت راپوپورت (Rapoport shunt)، مسیر پنتوزفسفات، متابولیسم گلیکوژن

چرخه کربس

فسفریلاسیون اکسیداتیو و فتوفسفریلاسیون

واکنش های فسفریلاسیون اکسیداتیو، شاتل های غشایی، محاسبه میزان انرژی آزاد شده از اکسیداسیون کامل NADH و FADH2 در زنجیره تنفسی، مکانیسم سنتز ATP، ناقل های غشاء داخلی میتوکندری، مهارکننده های زنجیره تنفسی، ضریب فسفریلاسیون اکسیداتیو (P/O)

متابولیسم لیپیدها

لیپوپروتئین ها، اسیدهای چرب آزاد، لیپولیز (اکسیداسیون اسیدهای چرب)، لیپوژنز (بیوسنتز اسیدهای چرب)، بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها، بیوسنتز گلیسروفسفولیپیدها، کاتابولیسم فسفولیپیدها، بیوسنتز اسفنگولیپیدها، بیوسنتز کلسترول، بیوسنتز ایکوزانوئیدها، متابولیسم اجسام کتونی (استونی)

متابولیسم پروتئین

مقدمه، جذب پروتئین ها و اسیدهای آمینه، اکسیداسیون اسیدهای آمینه، چرخه اوره، مسیرهای کاتابولیسم اسیدهای آمینه، اسیدهای آمینه کتوژنیک و گلوکوژنیک، چرخه نیتروژن و آنابولیسم اسیدهای آمینه، مولکول های مشتق از اسیدهای آمینه

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

بیوسنتز نوکلئوتیدها، تبدیل اینوزینات به آدنیلات و گوانیلات، تنظیم بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی، تنظیم بیوسنتز نوکلئوتیدهای پیریمیدینی، کاتابولیسم پورین ها و پیریمیدین ها، تخریب پیریمیدین ها، انواع نقرس

انتقال پیام

مکانیسمهای ملکولی انتقال پیام، سیستم های انتقال پیام، گیرنده های آنزیمی، گیرنده انسولین، گیرنده های سرپنتینی یا جفت شونده با پروتئین G، گیرنده استروئیدی، فصل پانزدهم: هورمون ها، سلول یا بافت هدف، طبقه بندی هورمون ها ، هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز، هورمون های تیروئید، هورمون های غدد فوق کلیوی، هورمون های جنسی، هورمون های پانکراس، اثر انسولین بر پروتئین ها، لپتین.

منابع درس بیوشیمی 2 دکتری دامپزشکی

برای تدریس و ارزشیابی درس بیوشیمی 2 که یکی از واحدهای اختصاصی دکتری عمومی دامپزشکی است، از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود نسخه به روز و جدید کتب منبع درس بیوشیمی 2 روی لینک مربوطه کلیک کنید:

  1. Devlin TM. Textbook of biochemistry: With clinical correlations. USA: John Wiley & Sons 2014.
  2. Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. London, UK: Macmillan Higher Education 2021
  3. Rodwell VW, Weil PA, Botham KM, et al. Harper's illustrated biochemistry. 32st ed. New York, USA: McGraw-Hill 2023.
  4. Ferrier DR. Lippincott illustrated reviews: Biochemistry. 8th ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer, 2022.

ثبت سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی کتاب تخصصی بیوشیمی دامپزشکی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *