مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی

ویژگی شخصی مترجم کتاب دامپزشکی

ترجمه کتاب مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی

درس مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی (Principles of Cellular and Molecular Biology) یکی از واحدهای اختصاصی دامپزشکی است. این درس به صورت 2 واحد نظری و به مدت 32 ساعت کلاس تخصصی عرضه می شود.

هدف از درس مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی آشنایی دانشجویان دامپزشکی با اساس ملکولی فرآیندها و فعالیت های سلولی به ویژه هسته سلول است. بلید آمادگی دارد کتاب های تخصصی دامپزشکی از جمله منابع درس بیولوژی سلولی و ملکولی را ترجمه و منتشر نماید. کافی است از لینک زیر استفاده کرده و سفارش خود را ثبت کنید:

ثبت سفارش ترجمه کتاب های بیولوژی سلولی و ملکولی

سرفصل

زیست شناسی سلولی (پروکاریوت ها و یوکاریوت ها)

 • ساختار و عملکرد اجزای سلولی، اسکلت سلولی، غشای سلولی، دیواره سلولی، اندامک های سلولی، مکانیسم های ترشح مواد، مکانیسم های آندوسیتوز و فاگوسیتوز
 • چرخه سلولی و نحوه تنظیم آن
 • ماتریس خارج سلولی و ارتباطات سلول با سلول

زیست شناسی ملکولی (پروکاریوت ها و یوکاریوت ها)

 • ساختار ماده ی وراثتی، کروماتین، کروموزوم ها، دی ان ای (DNA)
 • همانند سازی DNA و مکانیسم آن
 • تخریب، جهش و تعمیر
 • رونویسی و وقایع پس از آن
  • ویرایش آر ان ای (RNA editting)
  • اسپلای سینگ (splicing)
  • پلی آدنیلیشن (polyadenilation)
  • افزودن کلاهک (capping)
 • ترجمه و پروتئین سازی و تعدیل و تغییرات پس از ترجمه (Protein post-translational modification)
 • هدف گیری پروتئین ها به محل فعالیت یا استقرار آنها در بخش های مختلف سلولی (Protein Targeting)
 • میان کنش بین ماکرو ملکول ها و اهمیت آنها در فعالیت های سلولی
 • تنظیم بیان ژن
  • ژن های با بیان همیشگی (housekeeping gene)
  • ژن های قابل القاء یا القاپذیر (inducible genes)
  • اپرون و انواع آن مثل آپرون لاکتوز، آرابینوز و تریپتوفان

تکنولوژی DNA نوترکیب: کلون سازی، واکنش زنجیره پلیمراز و انواع آن، آنزیم های محدود الاثر و لیگاز، روش های انتقال ژن به موجودات مختلف، هیبریدیزاسیون اسیدهای نوکلئیک، روش های Yeast 2-hybrid، BRET و FRET، Phage display

جنبه های اختصاصی (specialized aspect)

 • زیست شناسی ملکولی تکوین یا تکامل (molecular biology of development)
 • اساس ملکولی ژنتیکی سرطان (the genetic basis of cancer) (نقش آنکوژن ها و ژن های سرکوبگر توموری و آپوپتوز در سرطان)

منابع درس مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی

برای تدریس و ارزشیابی درس مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی از کتب و منابع علمی زیر استفاده می شود. برای دانلود کتاب روی لینک مربوطه کلیک کنید.:

 1. Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST. Lewin's GENES XII. USA: Jones & Bartlett Learning 2017.
 2. Lodish H, Berk A, Kaiser CA, et al. Molecular cell biology. USA: WH Freeman 2016.
 3. Watson JD, Baker TA, Bell SP, et al. Molecular biology of the gene. New York, USA: Cold Spring Harbor laboratory Press 2014.

ثبت سفارش ترجمه کتاب های بیولوژی سلولی و ملکولی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *